Kto może przystąpić do projektu?

Do projektu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie na dzień rekrutacji oraz podpisania umowy uczestnictwa w projekcie następujące kryteria formalne:

a) ukończyły 18 rok życia – kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność  z oryginałem,

b) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę na wzorze załączonym do dokumentacji rekrutacyjnej (załącznik nr 1 dokumentacji rekrutacyjnej),

c) posiadają znajomość języka polskiego i 1-go języka obcego na minimalnym poziomie A1 (j. angielskiego lub j. niemieckiego) w stopniu podstawowym – w trakcie procesu rekrutacji będą przeprowadzane testy językowe z języka obcego, które potwierdzą stopień znajomości tego języka,

d) posiadają maksymalnie średnie wykształcenie

e) ich stan zdrowia umożliwia wykonanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim – potwierdzone zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy,

f) są zainteresowani pracą w rozwijającej się branży turystycznej – list motywacyjny,

g) nie byli karani – oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 6 dokumentacji rekrutacyjnej)

h) zdają sobie sprawę, że mają niewystarczające kwalifikacje, aby konkurować na rynku pracy i chcą je uzupełnić,

i) zgłaszają chęć uczestnictwa w Projekcie poza miejscem i godzinami pracy na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2 dokumentacji rekrutacyjnej),

j) szukają wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim,

h) szukają wsparcia w podniesieniu kwalifikacji w komunikacji w języku obcym – j. angielskim lub j. niemieckim.